Motion

Arbeta för jämlika löner i Bodens kommun!

Motion om jämlik lönestrategi i Bodens kommun

Datum: 2017-06-04

Vänsterpartiet Malmö skriver i en motion till kommunfullmäktige i Malmö stad att ”Jämlikhet ska vara ett av Malmös ledord […] frågor om jämlikhet ska ligga högt på
dagordningen.” De säger att ”Ett jämlikare samhälle är ett friskare samhälle. Jämlikhet handlar till stor del om  ekonomisk jämlikhet.” Vänsterpartiet Boden håller med och vill att vi i Boden börjar arbeta för jämlika löner i vår kommun.

Medellönen för en undersköterska i Boden är 24737 kr i månaden, förutsatt att hen är heltidsanställd. Vi vet att kommunledningens chefer tjänar åtminstone 3-4 gånger
så mycket som en undersköterska anställd av samma kommun. Om det här har exempelvis Norrbottens-Kuriren tidigare rapporterat.

Det är heller ingen hemlighet att Bodens kommun tyngs av höga konsultarvoden till bland andra tidigare chefer. Vänsterpartiet vill på sikt se en drastiskt minskning av
dessa arvoden och i stället se förbättring av kommunens möjligheter till att på egen hand lösa utmaningar internt. Detta gör man genom att prioritera den egna personalen, kompetensutveckla denna och följa allmänt rådande normer för dokumentation. Vi ser gärna att man även vidtar ytterligare kunskapsutjämnande åtgärder inom områden där sådana är tillämpbara.

Vänsterpartiet ser hur klyftorna ökar mellan å ena sidan chefer, konsulter och tjänstepersoner, å andra sidan undersköterskor, vårdpersonal och andra som på
olika sätt arbetar på golven i kommunen. Vi vill minska de ekonomiska klyftorna och istället utbilda och sprida kunskap i de kommunala verksamheterna. På så vis bygger vi en Kommun organiserad så att den är avsevärt mycket mindre sårbar för ett fåtal personers kunskapsmässiga oumbärlighet.

Vi yrkar därför …
  • Att ingen tjänsteman, chef eller konsult i Bodens kommun eller dess bolag ska kunna tjäna mer än vad kommunstyrelsens ordförande får i månadsarvode
  • Att ovanstående text ska ingå i Bodens kommuns framtida arbete i lönefrågor

Bosse Strömbäck
Ledamot i kommunfullmäktige
Vänsterpartiet Boden

Kopiera länk